Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO.

RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych (użytkowników serwisu internetowego w domenie: https://adamus.pl/ (dalej zwany „serwisem”) – w związku z korzystaniem przez Państwa z funkcjonalności lub usług dostępnych za pośrednictwem serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) w myśl rozporządzenia RODO jest:

ADAMUS METALFORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wspólna 20, 43-360 Meszna

KRS: 0000967439 ; NIP: 9372559814 ; REGON: 240873529

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

ul. Wspólna 20, 43-360 Meszna

Administrator danych dochowuje najwyższej staranności, aby nie doszło do naruszenia danych osobowych, która w świetle RODO rozumiana jest jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w odpowiednich celach – w zależności od tego z jakiej funkcjonalności serwisu lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności użytkownika w serwisie Administratora, a ich zakres zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności użytkownik zdecydował się skorzystać oraz jakie usługi i funkcjonalności były, są lub będą dostępne w serwisie w momencie tej aktywności użytkownika; wobec czego przetwarzane są wyłącznie odpowiednie i adekwatne dane, zgodnie z zasadami ww. wskazanymi zasadami i związane wyłącznie z aktywnością użytkownika oraz niewykraczające poza tę aktywność). Administrator danych przetwarza dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza Państwa dane w następujących celach: 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, związanego w szczególności z zabezpieczeniem roszczeń lub innego okresu wynikającego z naszych wymogów operacyjnych, takich jak ułatwianie zarządzania relacjami z klientami, reagowanie na roszczenia prawne lub żądania organów regulacyjnych. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej zakończenia. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, w przypadku gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Przedłużony okres przetwarzania Danych Osobowych może wynikać z potrzeby ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego okresu przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są usuwane.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

 PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu: 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  1. Prawidłowe korzystanie ze strony oraz usług świadczonych przez ADAMUS METALFORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wymaga od Klienta akceptacji plików cookies. Brak akceptacji plików cookies może spowodować brak prawidłowego działania strony oraz możliwości świadczenia usług.
  2. ADAMUS METALFORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może zbierać dane osobowe automatycznie, jednak w ograniczonym zakresie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Klient widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżniamy te, które są niezbędne do działania strony https://adamus.pl/.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADAMUS METALFORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Wspólna 20, 43-360 Meszna; KRS: 0000967439 ; NIP: 9372559814 ; REGON: 240873529 w celu: realizacji i odpowiedzi na zgłoszenie. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji celu przetwarzania (np. firmom hostingowym). Dane będą przechowywane przez okres 3 lat lub do chwili cofnięcia zgody. Dane osobowe podane w formularzu nie będą podlegały profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres adamus@adamus.pl.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

arrow-up facebook twitter linkedin arrow-right-long search home-offer-przemysl home-offer-farmacja home-offer-petrochemia home-offer-kosmetyka home-offer-gastronomia home-offer-metalart contact-phone contact-email